Skrbništvo nad vrijednosnim papirima i depozitne banke

SUSTAV JE TEMELJEN NA DUGOGODIŠNJEM ISKUSTVU I RAZUMIJEVANJU POST-TRADE PROCESA
I KONTINUIRANOM PRAĆENJU RAZVOJA TEHNOLOGIJE.

welcome

Reporting

 • Izvješća za klijenta
 • Regulatorna izvješća
 • Interna izvješća
 • Detaljna parametrizacija (prema vrsti izvješća, učestalosti slanja, jeziku, adresi i kanalu distribucije)

Sigurnost

 • Korisničke role po vrsti posla i klijentu
 • Dvostruka autorizacija
 • Logiranje poslovnih događaja

Klase instrumenata

 • Dionice
 • Obveznice (Fixed & Floating Rate, Sinking Funds day count methods)
 • Money Market
 • Udjeli
 • Krediti
 • Depoziti
 • Repo/Reverse Repo ugovori

Novčani računi

 • Otvaranje početnog stanja
 • Sprovedba transakcija primitka i isporuke novčanih sredstava, prikupljanje prihoda od dividendi i kupona
 • Slanje potvrda o statusu transakcije
 • Detaljan uvid u sve povijesne podatke (transakcije i stanja) za bilo koji račun i razdoblje

Računi vrijednosnih papira

 • Otvaranje početnog stanja
 • Sprovedna transakcija primitka i isporuke vrijednosnih papira uz i bez plaćanja, dospijeće glavnice, dospijeće kamate dužničkih vrijednosnih papira i premještanje (intra-position movement).
 • Automatizirano i odvojeno sprovođenje namire i plaćanja kad se datum namire i datum valute razlikuju.
 • Podrška za djelomični otkaz instrukcije
 • Slanje potvrda o statusu instrukcije
 • Detaljan uvid u sve povijesne podatke (transakcije i stanja) za bilo koji račun i razdoblje

Obveze i potraživanja

 • Stvaranje, korekcija i podmirivanje obveza i potraživanja.
 • Upravljanje obvezama i potraživanjima je obvezatno za depozitarne, a opcija za ostale skrbničke račune.
 • Nastaju kao rezultat transakcije ili ručnim unosom instrukcije (ručno knjiženje događaja poput korekcije vrijednosti obveze/potraživanja, priznavanje potraživanja po budućem primitkiu, odnosno obveze po budućoj isporuci novca).
 • Dnevnici potraživanja i obveza

Sustav naknada

Kalkulacija naknada i slanje obračuna su odvojeni poslovni događaji, a dešavaju se:

 • Periodički (time-based)
 • Po poslovnom događaju (event triggered)
 • Po transakciji (transaction based)
 • Po korporativnoj akciji (corporate action based)
 • Prema definiciji korisnika (user defined)
support

Multivalutni sustav

PMX Castody potpuno implementira multivalutne principe (vrednovanje, reporting, obračuna naknada i fakturiranja).

Integracija

 • SWIFT
 • SKDD Web servisi
 • PMX Brokerage via PMX messaging API

Platforma

 • Otvorena i skalabilna arhitektura
 • MS SQL Server i .Net
 • Modularna isporuka

Vrednovanje instrumenata

 • Fair vrednovanje
 • Izračun stečene kamate za obveznice
 • Izračun kamata za depozite, zajmove i repo ugovore
 • Više načina izračuna amortizacije do dospijeća za dužničke vrijed. papire (diskontna i linearna, interna stopa povrata)
 • Definiranje i automatska primjena pravila za postupanje s tržišnim podacima koji nedostaju
 • Različiti modeli vrednovanja
 • Podrška za korisničko definiranje pravila vrednovanja (korištenje različitih vrsta cijena iz različitih izvora i primjena različitih formula).
support

Depozitna banka

 • Dnevno vrednovanje NAV- s više tipova izvještaja različite razine detalja
 • Pozicije fonda u stranoj valuti podržavaju različite valute izvještavanja
 • Netto cijena udjela može se obračunavati i iskazivati u stranoj valuti za fondove koji su vezani uz valutnu klauzulu. Po pojedinom fondu omogućeno je parametriziranje valuta za obračun NAV-a, valute netto cijene udjela i reporting valute.
 • Dnevni obračun naknada (naknada depozitnoj banci, upravljačka naknada, naknada za marketing).
 • Ograničenja ulaganja ovise o vrsti fonda i investicijskoj politici. Različita pravila mogu se primjeniti za svaki portfelj. Limiti se mogu definirati po instrumentima, izdavateljima, grupi instrumenata, portfelju i potportfelju.
 • Klase računa udjela prema zahtjevima klijenata (investitorski, kredit banke, zaposlenici...)
 • Različiti modeli ulaznih i izlaznih naknada po vrsti transakcije.
 • Plaćanje udjela u drugima valutama
 • Naknadno procesiranje nepoznatih uplata (datum cijene udjela na trade, pozicije udjela na value date).
 • Različiti workflow procesiranja transakcija - uplata novca pa dodjela udjela ili obratno.Saldo se dovodi u ravnotežu stvaranjem obveze za uplatu, koja se zatvara kupljenim udjelima.
 • Unit splitting
 • Praćenje minimalnog ulaganja (kod bankovnih kredita)
 • Zaključavanje i zabrana prodaje udjela
 • Periodički izvještaji i potvrde o transakcijama.