Kadrovska evidencija i obračun primanja za zaposlenike i vanjske suradnike.

  • sastoji se od niza modula namijenjenih za unos matičnih podataka koji omogućavaju automatski obračun plaće, ugovora o djelu, autorskih honorara i dr.
  • automatsko popunjavanje virmana, te kreiranje SEPA datoteke za isplatu primanja